ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική υποστήριξη των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη σχέση εργασίας

Η δικηγορική εταιρεία
Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ασχολείται, κατά κύριο λόγο, με υποθέσεις εργατικού δικαίου.

Όλοι οι συνεργάτες της δικηγορικής εταιρείας έχουν επιστημονική εξειδίκευση και μακρά εμπειρία στο εργατικό δίκαιο και ασχολούνται με υποθέσεις τόσο συλλογικού όσο και ατομικού εργατικού δικαίου, όπως:

 • αναδιαρθρώσεις
 • μεταβιβάσεις και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
 • μειώσεις προσωπικού μέσω ομαδικών απολύσεων ή   προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου ή συμφωνημένων   απολύσεων
 • κατάρτιση κανονισμών εργασίας και υποστήριξη αυτών κατά την έγκριση από τη δημόσια αρχή
 • σύναψη και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • οργάνωση και συμμετοχή σε συλλογικές διαπραγματεύσεις
 • προσφυγή στη διαδικασία μεσολάβησης/διαιτησίας, όταν δεν επιτυγχάνεται η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εκπροσώπηση των μερών ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)
 • χειρισμός απεργιών
 • διαφορές σχετικά με μεταβολή των όρων εργασίας, με εισαγωγή μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας
 • διαφορές σχετικά με ρύθμιση του χρόνου εργασίας
 • απολύσεις εργαζομένων ατομικές ή ομαδικές
 • υποθέσεις με αντικείμενο δεδουλευμένες αποδοχές, μισθούς υπερημερίας, αμοιβές υπερεργασίας, υπερωριών, επιδόματα εορτών
 • εργατικά ατυχήματα 

Οι υποθέσεις αντιμετωπίζονται με όλες τις προεκτάσεις που παρουσιάζουν σε άλλους κλάδους του δικαίου, π.χ. δημόσιο δίκαιο, ποινικό, εμπορικό κ.ο.κ.

Σας απασχολούν θέματα εργατικού δικαίου;

Επικοινωνήστε με τη δικηγορική εταιρεία
Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Έδρα της δικηγορικής εταιρείας: ΒΟΥΛΑ, Τηλ.: 210 9657406
 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 106 80, οδός Σόλωνος 41, Τηλ.: 210 3601418

law@profgleventis.gr